உள்ளம் சீர்பெற்றால்……

நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள், உடலில் ஒரு துண்டு உள்ளது அது சீர்பெற்றால், உடல் பூராகவும் சீர் பெறும். அது சீர் பெறாவிட்டால், உடல் முழுவதும் சீர் கெட்டு விடும். மற்றும் இன்னொரு...