மனோநிலை மாறினால்,

நவீன இவ்வுலகில் பாலர் வகுப்பு முதல் பல்கலைக்கழகம் வரையும் , அடுப்பங்கரை முதல் அரச சபை வரையும் நடைபெறும் அனைத்து பிரச்சினைகளுக்கும் பல காரணங்கள் இருந்தாலும் அவற்றில் பிராதன காரணங்களில் ஒன்றாக மனோநிலையை...