விக்கல் தொல்லையா?

இன்று எம்மத்தியில் காணப்படுகின்ற பல சாதாரண நோய்களில் ஒன்றாக விக்கல் காணப்படுகிறது.பல சமயங்களில் அது குறைந்து விட்டாலும், சில சமயங்களில் அது விபரீதமாகவும் மாறலாம்.உதர விதானம் (diaphragm) -மார்பு வயிறு என்பவற்றுக்கிடையிலான சுவர்-...