சிந்திக்க ஒரு சம்பவம்

பஸ்ஸில் சென்று கொண்டிருக்கையில் எனக்கு இரு ஆசனங்களுக்கு முன் ஆசனத்தில் ஒரு சிறுவன் அமர்ந்து கொண்டிருந்தான். அவனுக்கு அண்ணளவாக 12 வயது இருக்கும். பாடசாலை விட்டு வீடு திரும்பும் அவன் மிகுந்த களைப்புடன்...